2018. február 5., hétfő

Adatok Lőrinte régi Szent Márton templomáról


Lőrinte Szent Márton templomát 1429-ben említi oklevél. A település a XIX. században már csupán egy uradalmi major, de közigazgatásilag egészen 1898-ig önálló falunak számított. Területét akkor Kolontárhoz csatolták. A régi templom pusztulásáról nincs adat, de birtokos Bezerédy család 1826-ban  új templomot (kápolnát) építtet, amelynek Szűz Mária lett  a védőszentje. Ez az épület nem sokáig állt, 1877-ben már le is bontották. Nincs semmilyen adat, utalás arra vonatkozóan, hogy a régi templom is itt, e helyen állt volna. A templom helyét máshol kell keresnünk.

Az 1858-as kataszteri térkép szerint a falu határát keletre, Csékút felé a Feketeér jelentette. A térképen, a patak keleti oldalán (tehát már Csékút területén) egymáshoz közel háromszor is szerepel "Puszta szent egyházi" felirat. A "Pusztaszentegyházat" Pesty Frigyes is említi a földrajzi név gyűjteményében. Azt írja róla, hogy "Romban van". Tehát ezek szerint az 1860-as években  még látszottak az itt állt régi templom maradványai. 
Az I. katonai felmérés (1780 körül) a pusztaszentegyház területén egy épületet mutat. Ez esetleg a régi templom is lehet. 
A régi templomhely csak pár száz méternyire van Lőrinttétől, de több kilométerre Csékút falutól. Lőrinte Szent Mártonnak szentelt régi temploa
A templom pontos helyét a térképen nem lehet azonosítani. A szóba jöhető területen, egyetlen épületre utaló szerepel. Nem kizárható, hogy a templom akkor még látszó alapfalait jelölték meg.


Lőrinte és Csékút az 1857 - 58-as kataszteri térképen


Lőrinte és környéke a II. katonai felmérés térképén.
1. - Az 1826-ban épített, Szűz Mária tiszteletére szentelt templom
2. A Szent Márton templom maradványainak feltételezett helye


Az egykori templom (?) az I. katonai felmérés térképén

2018. január 9., kedd

Szent Márton emlékezete Agyagosszergényben

Agyagos és Fertőszergény 1927-ben egyesült. Agyagos középkori Szent Márton templomáról több híradás is szól. Az ősi templom valószínűleg a XVI. században pusztult el, ma már a helye is bizonytalan. Ennek ellenére Márton tisztelete a községben ma is él. A jelenlegi templom Szent László tiszteletére épült. Egyik üvegablaka a köpenyét megosztó Szent Márton ábrázolja. Az ablakot Palka József üvegművész készítette 1947-ben.
Nemrég pedig a falu egyik kis utcája kapta meg Szent Márton nevét.. Ez az utca azon a környéken van, ahol a régi templom helyét sejtik.


Palka József 1947-ben készített üvegablaka az agyagosszergényi templomban2018. január 2., kedd

Szent Márton-oszlop Illmicen

llmic Szent Márton templomát 1299-ben említi először oklevél. A templomot a következő században már elhagyottként írták le. 1438-ban újjáépítették, de a XVII. századra az a templom is tönkre ment. Az új templom felépítésére (amelynek patrónusa már nem szent Márton, hanem Szent Bertalan lett) már nem a régi helyen került sor. 
A képoszlop a régi Szent Márton templomhoz vezető út mellett áll. Az oszlopot a felirat szerint a XVII. század végén vagy a XVIII. század elején állították. Az idők folyamán többször átalakították. Az utolsó, 1992-es megújítás alkalmával újraszentelték, s akkor helyezték el az oszlopon a ma is látható reliefet. A dombormű azt a jelenetet ábrázolja, amikor Márton megosztja köpenyét a koldussal.
További képek és adatok az oszlopról a Köztérképen

2017. november 24., péntek

Szent Mártonnak dedikált fogadalmi kereszt Forrófalván

A szakrális kisemlékek közül az út mentén állított fogadalmi keresztek, azok amelyekkel a leggyakrabban találkozunk. Vidékenként eltérő a "sűrűségük", de Közép-Európa katolikus vidékein majd mindenhol megtalálhatók, nagyon sok van belőlük Moldvában is.
A Nyugat-Dunántúlon ezek a fogadalmi emlékek alapesetben két elemből állnak, a korpusszal ellátott keresztből és az alatta levő "Fájdalmas anya" ábrázolásból. Előfordul az is, hogy Szűz Mária mellett más szentek is megjelennek. Ezek általában a Kálvária-jelenet szereplői (Mária Magdolna, Szent János evangélista,stb.) vagy az állíttatók névszentjei. Nem túl gyakran, de találkozhatunk olyan esetekkel is, amikor a fogadalmi kereszt talapzatára más szentek (pl. Szent Vendel) is felkerülnek.

Moldvában a fogadalmi keresztek jelentős része (Jézus és Szűz Mária mellett)  egy további szentnek szóló ajánlást is tartalmaz. E szent ábrázolása ritkán szerepel a kereszten, csupán a dedikációs felirat hívja fel rá a figyelmet.

Forrófalván (Faraoani), az egyik útelágazásnál lévő kereszten Szent Mártonnak szóló ajánlás olvasható:

"O. A. M. D. G." = Omnia ad maiorem Dei Gloriam (Mindent Isten nagyobb dicsőségére)

"SFINTE MARTINE Roagâte pentru noi" = Szent Márton, imádkozz érettünk.

A keresztet 1934. november 7-én állították.

A kereszt felirata önmagában is Szent Márton kultuszát jelzi, de jó lenne, ha többet tudnánk az állítás körülményeiről és a hozzá kapcsolódó hagyományokról.

2017. május 8., hétfő

A Szent Márton templom utcája Körmenden

Körmenden jelenleg nincs Szent Márton templom, sőt - ha minden igaz - a város egyik templomában sem találkozunk a szent ábrázolásával. Ennek ellenére Márton tisztelete Körmenden igen régi eredetű. Az első adat 1372-ből származik, amikor Nagy Lajos király - eleget téve a körmendi polgárok kérésének-  megengedte, hogy a város Márton napján évente vásárt tartson. A forrás ugyan nem szól róla, de feltételezhetjük, hogy a településen ebben az időben Szent Mártonnak szentelt templom is állt. A Szent Márton templomról az első tényleges adatot egy körmendi kereskedő 1434 - 35-ös végrendeletében maradt ránk. Ebből megtudjuk, hogy a városnak ebben az időben három egyházas helye volt, a Szent Erzsébet templom, a Szűz Mária kolostor és a Szent Márton templom. 1513 körül keletkezett az az oklevél, amely Lőrinc papot, mint a Szent Márton templom "Halottak oltárának" igazgatóját említi. Itt szerepel egy igen fontos adat is, ami segít a templom helyének meghatározásában. Az épület a városfalakon kívül állt.Több közvetlen adat nincs, a templom valamikor az 1500-as években elpusztult.
Emlékét a Szent Márton utca őrizte meg, amely a nyugati városfal mentén húzódott. Eredetileg a Rábától indult és a mai Bástya utcáig vezetett. A régi Szent Márton utca északi és déli részét később beépítették, de a középső része ma is megvan. Ez a mai Kölcsey utca észak - déli irányú szakasza.
Ezen a szinkronizált térképen az 1857-es állapotot vethetjük össze a jelenlegivel:  Szent Márton utca (1857 - Kölcsey u. (2017)

Fennmaradt egy olyan 1771-es térkép, amire berajzolták a korábbi városfalakat. A Szent Márton utca nyomvonala itt is egyértelműen azonosítható. A templom feltehetőleg az utca északi részén állt, nem messze a Bástya utcai torkolattól.
A templom Siklósi Gyula régész szerint is itt, illetve ehhez közeli helyen lehetett.

Szent Márton, mint utcanév először az 1600-as évek elején tűnik fel és egészen 1930-ig él. Tehát a városnak több mint háromszáz éven át Mártonról elnevezett utcája volt.Ezen az 1771-ben készült térképen még láthatóak a városfalak. A Szent Márton templom valahol a nyíllal jelölt hely környékén lehetett.


A "Szent Márton utca" Körmend 1857-es kataszteri térképén

2016. november 16., szerda

Szent Márton napi panasza és testamentoma egy nyársra ítéltetett hízott gúnárnak

Volt idő, amikor az alábbi verset Csokonainak tulajdonították. A szerző azonban nem ő, hanem a szintén Debrecenben tanuló Mátyási József (1765 - 1849). A költemény ponyvafüzet változatát Czéh Sándor magyaróvári nyomdász adta ki valamikor 1840 körül.
A költemény arra vonatkozóan is útmutatást ad, hogyan készítsük el a Márton napi libát:
A máját pirítva add fel, kevés lével,
  Feleresztvén egy kis édes tejfelivel.
Fahajat szegfűvel, rozmarint vess bele,
Hadd legyen a papnak egy kedves étele.
  Aprólékja, zúza kásával jó lészen,
  Maga pecsenyének, hadd süljön egészen,
Négy - öt icce zsírja, tudom, fog cseppenni,
Piritusra kenjük reggelenként enni.

A könnyebb érthetőség érdekében az alábbi változatban a szöveget egy kicsit közelítettem a mai nyelvi normákhoz. (pl: ház tály helyett háztáj, tójtál helyett tojtál, stb.)
(A kiadványnak Mosonmagyaróvári Huszár Gál Könyvtárban található eredeti változata itt olvasható.)

Szent Márton napi panasza és testamentoma egy nyársra ítéltetett hízott gúnárnak
Lúdnyelvből magyarra fordítva

Te udvari Hóhér! Te házi Mészáros!
Ki által a háztáj vérsárral mocsáros.
  Te szárnyas állatok gyilkos pusztítója,
  Kegyetlen Asszonynak dühös szolgálója.
Távozz egy darabig siralom ólamtól,
Míg vég búcsút veszek nememtől s magamtól;
  Gá Gá! Gá!!! Rokonim, rabpajtásotok füle
  Tegnap esthajnalkor egy nagyot csendüle.
Azt álmodtam, mint ha meggyúlt volna ólam,
S magától lehullott minden tollam rólam.
  E szörnyű látástól a szívem megrettene,
  Mondván: Jaj! Mit jelent? Madarak istene!
Már libakoromba hallottam e napnak
Hírét, hogy ünnepe volna Márton papnak.
  Rég tudom, hogy ilykor a torkos babona
  Eleitől fogva a nyársra ludat vona.
Mert apám, anyám is mikor megölettek,
E nyalánk szokásnak áldozati lettek.
  De mint a megholtnak, nem jutott eszembe,
  Hogy nem kéne jutnom ősi veszélyembe,
Engem hát a tóról minap hazacsaltak,
S egy szoros hizlaló klastromba foglaltak;
  Hol nem mozdulhatván se balra, se jobbra,
  Testem a töméstől nőtt kétszer nagyobbra.
Sőt nagy tele híztam faköpönyegemet,
Hogy pihegni őt vélték, nem engemet.
  Ha még a sors egy hetet élnem engedne,
  Mint az ért dióé, tokom kirepedne,
Mert kötelesség volt hevernem és ennem,
Melly rangról e panaszt nem lehetne tennem.
  Ha jó lakással itt nagy ínség nem volna,
  A rabság s étemért éltem nem lakolna.
Bámultam az asszony bő alamizsnáját,
Hogy fecsérte rám a törökbúzáját.
  Sokszor mondtam, gyomrom meg fogom terhelni,
  De csak torkig kellett a kegyelmet nyelni.
Sokszor kiáltottam, mindjárt megfulladok,
S dögömből vacsorát cselédeknek adok.
  Olykor ki - ki szólott a kályhát strázsáló,
  Mondván, agyon ne tömd a ludat szolgáló.
Ne tehénkedj úgy rá hátulsó lábaddal,
Ne csomoszold belé mind a tíz ujjaddal.
  Azt képzeltette velem csalárd szívessége,
  Hogy az örök halált szerze embersége.
Hogy mivel sok tojást, libákat nemzettem,
Az asszony hűségét azzal érdemlettem,
  S lúd férfiságomat akarja hálálni.
  Vagy klastromba azért rekesztett engemet,
Hogy megpihentetvén nemző műszeremet,
S erőre kapatván néhány napok múlva,
  Gúnári munkámhoz fogjak megújulva.
  S ma mondja a lány, öld meg azt a göböly ludat,
  sok zsugorgásidért töltsd rajta bosszúdat.
Kár az eb anyjára már több költést tenni,
ki kéne belőle az intereszt venni.
  Osztán ha még tovább hizlaltatom félek,
  Hogy hátulról megy ki belőle a lélek.
Külön szedd a pelyhét, hasát meg ki mosni,
a szárnyait seprűtollaknak vagdosni.
  A máját pirítva add fel, kevés lével,
  Feleresztvén egy kis édes tejfelivel.
Fahajat szegfűvel, rozmarint vess bele,
Hadd legyen a papnak egy kedves étele.
  Aprólékja, zúza kásával jó lészen,
  Maga pecsenyének, hadd süljön egészen,
Négy - öt icce zsírja, tudom, fog cseppenni,
Piritusra kenjük reggelenként enni.
  Anyám átkozott nap, amelyen kitojtál,
  Miért mikor a kotlón ülvén meg nem folytál? 
Vagy miért kémény alá nem vitt otromba
Első gazdasszonyom még tojás koromban?
  Vagy miért létem előtt nem ölték szülémet?
Vagy ha lettem: Miért egy kákabélű német,
Vagy azzal egyforma hastörvényen járó,
  Valamely levesen neveltetett báró,
Itten csavarogván meg nem hapsolt hígan,
Hogy emésztett volna gém módjára vígan?
  Óh, miért vagy akkoron a sas el nem kapott,
  Mikoron pásztorom a pázsitra csapott?
Vagy lélek gégémre ment volna szem, vajha,
Hogy ne piszkolhatna most egy piszkos szajha.
  Asszony, tekinthetnéd most fő születésemet,
  S szaporításbeli derék érdememet.
Kettőztetett halál csak el is gondolni,
Hogy ez candra által fog vérem omolni.
  Fejedelmi lúdtól vettem eredetem,
  Cifrán font kosárban történt kikeletem.
Mert én annak vagyok késő unokája
Amint bizonyítja nemünk krónikája,
  Mellyet legelőször Róma városában
  Fel s alá hordoztak pompás taligában.
Azért hogy Manliust álmában felverte
Mikor már a kakas várát majd elnyerte.
  Tollatlan kétlábúk; miért üldöztök minket?
  Nem tekintik ennyi jótéteményinket:
Ha pelyhet nem adnánk, dunyhátok sem volna.
Mi pennáink nélkül ki s mivel másolna?
  Nékünk hálálhatja az író kenyerét,
  Mikor firkálásért pénz üti tenyerét.
Sok szegény legénynek, hogy nincs csutorája,
Szárnyunkból telik ki pipa szopókája.
  A dáma köszönje gágogók lettének,
  Hogy lágy párnát tölthet fényes ülepének.
A nagy úr egy szálig lenne foga fájó,
Ha nékik tollunkból nem készülne vájó.
  Más madár emberrel ennyit nem közölhet,
  Mégis a lelkes vad minket rághat, ölhet!
Sok atyánkfiába azzal kötnek bele,
Hogy jó mellfájásról a lúdzsír étele.
  De miért kell elveszni néhány bűntelennek
  Méltatlan lettéért egy mértékletlennek?
Fosztással is szoktak bennünket gyötörni,
Szárnyunka, lábunkat játékból eltörni.
  Hányszor kergettetnek ránk huszított ebbel,
  Midőn megpiszkoltak ütéssel vagy sebbel.
Hibáinkat csúfos példabeszédekké
Teszik, s azzal ismét keservesebbekké.
  A lepcsest csúfolják szárnya szegett lúdnak.
  Hát ez nem oka-é, nemzetem bosszúdnak,
Hogy a nyelves  kofák mondatnak gágogni,
S a vén hálálkodók libaként zsibogni?
  A terjedt lábfőket hívják lúdtalpaknak,
  A vékony hosszú nyakat gúnárnyaknak.
Sőt kéntelen nyelvem egy fajtalan szóra,
- Oh,  ne tulajdonítsd bűnül végső óra -
  Sok pajkost hallottam nem kis bosszúsággal,
  Élni ama trágár hasonlatossággal:
Hogy szeretőjöknek a kis portékája
Olyan  - úgy mond -  mint a hizlalt lúdnak mája.
  Az emberi csúfnak hossza s vége nincsen
  Ludak! Példám és szóm okosságra intsen
Mivel tihozzátok az ember goromba,
Azt javaslom végső szempillantásomba:
  Hogy ocsmány óljokban ne raboskodjatok.
  Szálljatok a rétre, hiszen van szárnyatok.
Átkozott, ki fog udvarban maradni,
Olcsóért életet nem okosság adni.
  Sok csak a tojás is, toll is annyi bérért,
  Mikor ingyen lehet, mért kell enni bérért?
Mintegy bujálkodnak kinn a szabadságban,
Vad társink a nád közt laknak bátorságban;
  Hol ti is, kívánom, békével fördjetek,
  S szép tiszta búzával százakig éljetek.
Szaporodhattok ott soká, sok ezerre,
Csak vigyázzatok a puskás emberre.
  Én pedig legalább azt a bosszút teszem,
  Hogy a kukoricát egy szemig megeszem
Azután a tollam úgy össze kell fosni,
Hogy hasznát ne vegyék, bár próbálják mosni.
  Amit begyem bekap, Marcinak testálom,
   Ne essen miatta hiába halálom.
Gá! Pajtásim, jelen van a végső óra,
Látom konyhakéssel jönnek az ajtóra.
------------------------------------------------------------------------------------------------Alkalmaztatás
Barátom, így piszkol ma egy lúd titeket,
Hát engeditek-e tisztes neveteket?
  Ha így merne Mihály napján dúlni - fúlni,
  Majd megmutatnám én, hogy kell megbosszulni!
Ölesd a gaz párát azért is párjával,
Hadd süljön, hadd főljön, hozass bort dézsával!
  Hogy én is részt vévén vagy egyik szárnyában
  Háládatos gyomrom kopoltyúcskájában 
Víz helyett a gúnár bortóban tapsoljon,
S azok helyett neked Vivátot gágogjon.

2016. október 25., kedd

Szent Hilarius és Szent Márton

Amikor Márton elhagyta a katonaságot, először Hilariust, Pictávium (Poitiers) püspökét kereste fel. Az, hogy ez pontosan melyik évben történt, bizonytalan. Talán 352-ben, esetleg 353-ban. Hilarius 315 körül született, gyakorlatilag egyidős volt Mártonnal. 350-ben, amikor Poitiers püspökévé választották, Gallia keresztényei között már ismert embernek számított. Életrajza szerint családos emberként keresztelkedett meg. Nem csak püspökként volt ismert, hanem a "teológia kérdéseivel foglalkozó szakíróként" és költőként is. Nagyon sokat írt, műveiből sok fenn is maradt. A róla szóló irodalom mellett ezek az írások dokumentálják, hitelesítik életpályáját. Munkái között vannak személyes vonatkozásúak is, ilyenek pl. a lányához, Abrahoz írt episztolák.
Ha arra keressük a választ, hogy Márton hány évet töltött katonaként - akkor az előbbi adatokból az következik, hogy nagyjából húszat. Vannak életrajzok, amelyek  Márton katonaidejét ennél jóval  rövidebbnek gondolják. Hilarius élettörténetének eseményei azonban jól datálhatók. Ha Márton 316-ban született, akkor 332 körül lett katona - így minimum 18, de inkább 20 évet kellett katonaként eltöltenie, hogy Hilarius-szal, mint Poitiers püspökével találkozhasson.
Márton Hilariusnak, a tudós püspöknek a tanítványa lett. Amikor a mestert az ariánusokkal való küzdelem idején  Phrügiába száműzték, ő is elhagyta Galliát. A távollét két - három évig tarthatott.
Mit csinált ez idő alatt?  Hazament szüleihez, megtérítette édesanyját. Milánóban az arianizmus híveivel vitázott, akik kiűzték a városból. Végül Gallinaria szigetén élt remeteként.  Amikor 360-ban hírét hallotta, hogy Hilarius exodusa véget ért, ő is visszatért Galliába.

Szent Hilarius 367-ben halt meg. 1851-ben IX. Pius pápa "egyháztanítóak" nyilvánította. Szentként való tisztelete elsősorban Franciaország területén terjedt el. Ott több száz olyan templom van, amelyet neki szenteltek. Magyarországon a hajmáskéri templomban templomban találkozhatunk ábrázolásával.

Mint író hatással volt a XVII - XVIII. századi magyar protestáns irodalomra is. 1650-ben Pankotai Ferenc nagyszalontai prédikátor írt és adott ki egy könyvet, amelynek címe S. Hilarius. A Bod Péter református lelkész által írt Szent Hilarius 1760-ban jelent meg először. Egyik esetben sem Hilarius életrajzáról van szó, még csak nem is fordításról. E művek a "szent püspök nevére", azaz tiszteletére íródtak, Hilarius élettörténetét csak nagyon röviden ismertetik.
"SZENT HILÁRIUS a negyedik száz/ad/ban, Galliának Piktávium nevű városában született, 's ugyanoda való Püspök is volt. Követte Ifjúságában az Pogány filozófusoknak vélekedéseiket, és tartatott az tanult Bölcsek közül. Mondotta is őtet Hieronymus  ....., az ékessen szólás sebessen folyó Rhodanus vízének, De annak utánna Keresztyén vallásra térvén, Feleségével és Apra nevű lányával együtt meg-keresztelkedett és a Keresztyéni Szent Tudományban valóban buzogván a Papi hivatalra állíttatott és nem sokára Püspökké tétetett .... ... nevezték a Keresztyének .... a Vallás erős Kőfalának" (Bod Péter)

Szent Hilarius és Szent Márton szobra a hajmáskéri templomban

Szent Hilarius (Hajmáskér, Szentháromság templom)